Biogramy

Aktualnie znajdujesz się na:

Chmielowska Janina Jadwiga (Katowice)

Janina Jadwiga Chmielowska, ur. 29 VI 1954 w Sosnowcu. Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydz. Automatyki i Informatyki (1978).

19741978 w SZSP i w Duszpasterstwie Akademickim. 1978-1981 projektantka oprogramowania systemów komputerowych w Instytucie Systemów Sterowania w Katowicach. 19781980 kolporterka niezależnych wydawnictw: „Robotnika”, „Opinii”, książek NOWej.

Od IX 1980 w „S”, współorganizatorka Komitetu Założycielskiego w ISS, członek Zarządu MKZ Katowice; od II 1981 członek Koła Obrońców Ludzi Więzionych za Przekonania, następnie Regionalnego KOWzP. W VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, członek ZR.

13 XII 1981 – 1990 w ukryciu (m.in. w Gliwicach, Zabrzu, Bytomiu, Rycerce Górnej), 10 IV 1982 – 1 VIII 1990 poszukiwana listem gończym. 19821989 założycielka, przewodnicząca RKK „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, zaangażowana w druk i kolportaż prasy podziemnej, autorka w pismach podziemnych „WiS”, „PIK”, „Punkt”; 19851990 członek Solidarności Walczącej, przewodnicząca Oddziału katowickiego SW, 1988-1989 przewodnicząca krajowego Komitetu Wykonawczego SW; 19881993 współprzewodnicząca Autonomicznego Wydz. Wschodniego SW.

19901992 współorganizatorka Ośrodka Informacyjnego Wschód w Warszawie oraz Fundacji Wschodniej Wiedza. Współpracowniczka Instytutu na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej (Institute for Democracy in Eastern Europe), publikowała na łamach „Uncaptive Minds”, miesięczników „Fortuna” i „Orientacja na Prawo”, zaangażowana w pomoc ugrupowaniom niepodległościowym w republikach sowieckich. W 1993 współredaktor „Biuletynu Wschodniego” wydawanego przez Instytut Obywatelski w Warszawie, doradca Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, redaktor „Dziennika Zachodniego”, 19931994 „Super Expresu”. 19931995 przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego RdR w Katowicach, 19972001 członek Zarządu Wojewódzkiego RS AWS w Katowicach. 19942000 redaktor w TVP SA Oddział Katowice, 19982001 współpracowniczka Redakcji Programów Wojskowych TVP SA w Warszawie, 20002005 niezależna producentka telewizyjna TV Niepokalanów. 19992000 pracownik Kuratorium Oświaty w Katowicach, od 2000 Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Od 1994 członek SDP, 19942000 członek Zarządu Wojewódzkiego, od 2001 przewodnicząca Komisji Rewizyjnej SDP w Katowicach, nast. Sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej SDP. W 1998 absolwentka dziennikarskich studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim oraz Wyższego Kursu Obrony w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, 20002005 doktorantka Wydz. Filologii UŚ. 20022007 nauczyciel akademicki w Akademii Polonijnej w Częstochowie. W 2004 absolwentka Studium Społeczno-Pastoralnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej, w 2008 studium podyplomowego (przygotowanie pedagogiczne) w AP w Częstochowie. 20062009 członek Rady Nadzorczej Radia Katowice, od 2008 przewodnicząca Rady Programowej TVP Katowice. 20052009 wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym. Członek Stowarzyszenia Działaczy Niepodległościowych Nieprzejednani, od 2007 koordynator Porozumienia Organizacji Niepodległościowych.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Rząd RP na Uchodźstwie oraz Krzyżem Semper Fidelis przez Związek Solidarności Polskich Kombatantów (1990), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), orderem Za Zasługi Wobec Litwy (2009).

17 II 1981 – 1988 rozpracowywana przez Wydz. V-1/III KW MO/WUSW w Katowicach w ramach KE/SOR krypt. Elektra; 4 VI 1988 – 6 III 1990 przez Wydz. III-1/Inspektorat II WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Ośmiornica.

Jarosław Neja
 

Zobacz także