Biogramy

Aktualnie znajdujesz się na:

Fiećko Jerzy (Poznań)

Jerzy Fiećko, ur. 10 III 1960 w Krasnopolu k. Sejn. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek filologia polska (1985), doktorat (1995), habilitacja (2005), profesor (2014).

Od X 1980 członek Komitetu Założycielskiego NZS UAM. 8–18 II 1981 uczestnik strajku o rejestrację NZS na UAM.  1981–1985 prace dorywcze, m.in. VII – IX 1981 pracownik ZR Pojezierze. 24 XI – 12 XII 1981 współorganizator strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI, współodpowiedzialny za bezpieczeństwo i porządek w gmachu Collegium Novum UAM.

13 XII 1981 – 10 II 1982 w ukryciu. 12 II 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia  w Gębarzewie (II i V 1982 uczestnik buntu i głodówek

1979–1980 jako uczeń Technikum Mechanicznego w Suwałkach kolporter niezależnych wydawnictw na Suwalszczyźnie, m.in. pism „Biuletyn Informacyjny” KOR/KSS KOR, „Kultura” (Paryż), „Zapis”, „Krytyka”, książek NOW-ej.

Od X 1980 członek Komitetu Założycielskiego NZS UAM. 8–18 II 1981 uczestnik strajku o rejestrację NZS na UAM.  1981–1985 prace dorywcze, m.in. VII – IX 1981 pracownik ZR Pojezierze. 24 XI – 12 XII 1981 współorganizator strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI, współodpowiedzialny za bezpieczeństwo i porządek w gmachu Collegium Novum UAM.

13 XII 1981 – 10 II 1982 w ukryciu. 12 II 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia  w Gębarzewie (II i V 1982 uczestnik buntu i głodówek solidarnościowych), 7 VII 1982 zwolniony. 13 XII 1981 – 1989 kolporter podziemnych wydawnictw m.in. „Obserwatora Wielkopolskiego”, „Tygodnika Mazowsze”, „Weto”, „PWA”,1981–1987 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany. 3 XII 1987 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. 1982–1985 współorganizator samorządu studenckiego na UAM. 1983 przew. samorządu studenckiego na Wydz. Filologicznym, członek Senatu UAM. 1984–1989 współpracownik, autor (ps. Jan Arciszewski, Grzegorz Darski), redaktor, organizator działalności wydawniczej podziemnego pisma „Solidarność Walcząca”. 1984–1987 współzałożyciel, redaktor, organizator pracy zespołu redakcyjnego podziemnego pisma „Czas”. W 1987 autor tekstów do podręcznika historii literatury „Glosariusz”, podziemnego podręcznika do literatury dla nauczycieli i uczniów szkół średnich. 1988–1989 założyciel, redaktor, autor podziemnego pisma „Komentarz”. Od 1985 asystent, adiunkt, profesor na UAM w Poznaniu. 1985–1988 pośredniczył (sporadycznie) w kontaktach działaczy opozycji z dziennikarzami i dyplomatami zachodnimi, przekazywał informacje o sytuacji w kraju. 1988 członek KZ UAM w Poznaniu.

1989–1993 członek KZ UAM w Poznaniu. 1989–2005 w ROAD/UD/UW (1995–1998 wiceprzew. UW Regionu Wielkopolska).

Od 1998 członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Autor książek, m.in. Polska, Rosja i misja zesłańców (1997), Rosja Krasińskiego. Rzecz o nieprzejednaniu (2005), Krasiński przeciw Mickiewiczowi. Najważniejszy spór romantyków (2011), rozpraw i artykułów naukowych. Redaktor pośmiertnie wydanej książki Włodzimierza Filipka Dziennikarz w świecie klerków (Poznań 2006) i współautor suplementu do niej Był sobie „Czas” (zawierającego informacje o podziemnych pismach redagowanych przez W. Filipka).

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2002), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012). Laureat nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2007, 2012).

26 V – 28 X 1980 rozpracowywany przez Wydz.III KWMO w Suwałkach w ramach SOR krypt. „Technik”, 10 XI 1980 – 28 III 1985 rozpracowywany przez Wydz. III/III-1 KWMO w Poznaniu w ramach SOR/KE krypt. „Technik”.  28 III 1985 – 25 VI 1987 przez Wydz. III-1 Sek. III KW MO/WUSW w ramach SOR krypt. KOS

Cyryla Staszewska, Agnieszka Kołodziejska